3. kai efobhqh mwab ton laon sfodra oti polloi hsan kai proswcqisen mwab apo proswpou uiwn israhl
Livros sugeridos“Proponha-se a exercitar-se nas virtudes”. São Padre Pio de Pietrelcina