26. kai toiV leuitaiV lalhseiV kai ereiV proV autouV ean labhte para twn uiwn israhl to epidekaton o dedwka umin par' autwn en klhrw kai afeleite umeiV ap' autou afairema kuriw epidekaton apo tou epidekatou
Livros sugeridos“Leve Deus aos doente; valera’ mais do que qualquer tratamento!” São Padre Pio de Pietrelcina