19. pan afairema twn agiwn osa an afelwsin oi uioi israhl kuriw soi dedwka kai toiV uioiV sou kai taiV qugatrasin sou meta sou nomimon aiwnion diaqhkh aloV aiwniou estin enanti kuriou soi kai tw spermati sou meta se
Livros sugeridos“Uma só coisa é necessária: estar perto de Jesus”. São Padre Pio de Pietrelcina