8. kai ap' emou eteqh gnwmh mhpote ti poihshte meta twn presbuterwn twn ioudaiwn tou oikodomhsai oikon tou qeou ekeinon kai apo uparcontwn basilewV twn forwn peran tou potamou epimelwV dapanh estw didomenh toiV andrasin ekeinoiV to mh katarghqhnai
Livraria Católica

Comprando os livros abaixo você estará contribuindo com o nosso site.“É loucura fixar o olhar no que rapidamente passa”. São Padre Pio de Pietrelcina