21. kai eipen orna ti oti hlqen o kurioV mou o basileuV proV ton doulon autou kai eipen dauid kthsasqai para sou ton alwna tou oikodomhsai qusiasthrion tw kuriw kai susceqh h qrausiV epanw tou laou
“Invoquemos sempre o auxílio de Nossa Senhora.” São Padre Pio de Pietrelcina