15. kai paregenhqhsan kai epoliorkoun ep' auton thn abel kai thn baiqmaca kai execean proscwma proV thn polin kai esth en tw proteicismati kai paV o laoV o meta iwab enoousan katabalein to teicoV
“É preciso amar, amar e nada mais”. São Padre Pio de Pietrelcina