12. kai amessai pefurmenoV en tw aimati en mesw thV tribou kai eiden o anhr oti eisthkei paV o laoV kai apestreyen ton amessai ek thV tribou eiV agron kai eperriyen ep' auton imation kaqoti eiden panta ton ercomenon ep' auton esthkota
“Para mim, Deus está sempre fixo na minha mente e estampado no meu coração.” São Padre Pio de Pietrelcina