11. kai anhr esth ep' auton twn paidariwn iwab kai eipen tiV o boulomenoV iwab kai tiV tou dauid opisw iwab
“Deus nunca me recusou um pedido”. São Padre Pio de Pietrelcina