29. kai eipen o basileuV eirhnh tw paidariw tw abessalwm kai eipen acimaaV eidon to plhqoV to mega tou aposteilai ton doulon tou basilewV iwab kai ton doulon sou kai ouk egnwn ti ekei
“Tenhamos sempre horror ao pecado mortal e nunca deixemos de caminhar na estrada da santa eternidade.” São Padre Pio de Pietrelcina