12. kai hxomen proV auton eiV ena twn topwn ou ean eurwmen auton ekei kai parembaloumen ep' auton wV piptei h drosoV epi thn ghn kai ouc upoleiyomeqa en autw kai toiV andrasin toiV met' autou kai ge ena
“Devo fazer somente a vontade de Deus e, se lhe agrado, o restante não conta.” São Padre Pio de Pietrelcina