20. eneken tou perielqein to proswpon tou rhmatoV toutou epoihsen o douloV sou iwab ton logon touton kai o kurioV mou sofoV kaqwV sofia aggelou tou qeou tou gnwnai panta ta en th gh

“O bem dura eternamente.” São Padre Pio de Pietrelcina