3. kai eti en tw eudokhsai me en oikw qeou mou estin moi o peripepoihmai crusion kai argurion kai idou dedwka eiV oikon qeou mou eiV uyoV ektoV wn htoimaka eiV ton oikon twn agiwn
Livros sugeridos“Padre Pio disse a um filho espiritual: Trabalhe! Ele perguntou: No que devo trabalhar, Padre? Ele respondeu: Em amar sempre mais a Jesus!” São Padre Pio de Pietrelcina