5. kai oi men ek twn uiwn leui thn ierateian lambanonteV entolhn ecousin apodekatoun ton laon kata ton nomon toutestin touV adelfouV autwn kaiper exelhluqotaV ek thV osfuoV abraam
Livros sugeridos“Jesus e a sua alma devem cultivar a vinha de comum acordo.” São Padre Pio de Pietrelcina