12. Silloin he hoippuvat merestä mereen, pohjoisesta itään; he samoavat etsien Herran sanaa, mutta eivät löydä.
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“Proponha-se a exercitar-se nas virtudes”. São Padre Pio de Pietrelcina