4. kai estai en tw koimhqhnai auton kai gnwsh ton topon opou koimatai ekei kai eleush kai apokaluyeiV ta proV podwn autou kai koimhqhsh kai autoV apaggelei soi a poihseiV

“De todos os que vierem pedir meu auxílio, nunca perderei nenhum!” São Padre Pio de Pietrelcina