21. ouc outoV o logoV oti anhr ex orouV efraim sabee uioV bocori onoma autou kai ephren thn ceira autou epi ton basilea dauid dote auton moi monon kai apeleusomai apanwqen thV polewV kai eipen h gunh proV iwab idou h kefalh autou rifhsetai proV se dia tou teicouV

“Que Jesus o mergulhe no esplendor da Sua imortal juventude.” São Padre Pio de Pietrelcina