Znaleziono 151 Wyniki dla: qanatou

 • sunetaxen de abimelec panti tw law autou legwn paV o aptomenoV tou anqrwpou toutou h thV gunaikoV autou qanatou enocoV estai (Gênesis 26, 11)

 • ina mh diwxaV o agcisteuwn tou aimatoV opisw tou foneusantoV oti parateqermantai th kardia kai katalabh auton ean makrotera h h odoV kai pataxh autou thn yuchn kai apoqanh kai toutw ouk estin krisiV qanatou oti ou miswn hn auton pro thV ecqeV kai pro thV trithV (Deuteronômio 19, 6)

 • ean de genhtai en tini amartia krima qanatou kai apoqanh kai kremashte auton epi xulou (Deuteronômio 21, 22)

 • kai th neanidi ou poihsete ouden ouk estin th neanidi amarthma qanatou oti wV ei tiV epanasth anqrwpoV epi ton plhsion kai foneush autou yuchn outwV to pragma touto (Deuteronômio 22, 26)

 • kai eipen kurioV proV mwushn idou hggikasin ai hmerai tou qanatou sou kaleson ihsoun kai sthte para taV quraV thV skhnhV tou marturiou kai enteloumai autw kai eporeuqh mwushV kai ihsouV eiV thn skhnhn tou marturiou kai esthsan para taV quraV thV skhnhV tou marturiou (Deuteronômio 31, 14)

 • oti egw epistamai ton ereqismon sou kai ton trachlon sou ton sklhron eti gar emou zwntoV meq' umwn shmeron parapikrainonteV hte ta proV ton qeon pwV ouci kai escaton tou qanatou mou (Deuteronômio 31, 27)

 • kai zwgrhsete ton oikon tou patroV mou kai thn mhtera mou kai touV adelfouV mou kai panta ton oikon mou kai panta osa estin autoiV kai exeleisqe thn yuchn mou ek qanatou (Josué 2, 13)

 • kai eipen moi idou su en gastri exeiV kai texh uion kai nun mh pihV oinon kai sikera kai mh faghV pasan akaqarsian oti naziraion qeou estai to paidarion apo thV gastroV ewV hmeraV qanatou autou (Juízes 13, 7)

 • kai huxato euchn kuriw legousa adwnai kurie elwai sabawq ean epiblepwn epibleyhV epi thn tapeinwsin thV doulhV sou kai mnhsqhV mou kai dwV th doulh sou sperma andrwn kai dwsw auton enwpion sou doton ewV hmeraV qanatou autou kai oinon kai mequsma ou pietai kai sidhroV ouk anabhsetai epi thn kefalhn autou (I Samuel 1, 11)

 • kai ebarunqh ceir kuriou epi azwton kai ephgagen autoiV kai exezesen autoiV eiV taV nauV kai meson thV cwraV authV anefuhsan mueV kai egeneto sugcusiV qanatou megalh en th polei (I Samuel 5, 6)

 • kai exapostellousin kai sunagousin touV satrapaV twn allofulwn kai eipon exaposteilate thn kibwton tou qeou israhl kai kaqisatw eiV ton topon authV kai ou mh qanatwsh hmaV kai ton laon hmwn oti egenhqh sugcusiV qanatou en olh th polei bareia sfodra wV eishlqen kibwtoV qeou israhl ekei (I Samuel 5, 11)

 • kai ou proseqeto samouhl eti idein ton saoul ewV hmeraV qanatou autou oti epenqei samouhl epi saoul kai kurioV metemelhqh oti ebasileusen ton saoul epi israhl (I Samuel 15, 35)


“Quando fizer o bem, esqueça. Se fizer o mal, pense no que fez e se arrependa.” São Padre Pio de Pietrelcina