Znaleziono 248 Wyniki dla: faraw

 • kai egeneto oti hmarton oi uioi israhl tw kuriw qew autwn tw anagagonti autouV ek ghV aiguptou upokatwqen ceiroV faraw basilewV aiguptou kai efobhqhsan qeouV eterouV (II Reis 17, 7)

 • nun idou pepoiqaV sautw epi thn rabdon thn kalaminhn thn teqlasmenhn tauthn ep' aigupton oV an sthricqh anhr ep' authn kai eiseleusetai eiV thn ceira autou kai trhsei authn outwV faraw basileuV aiguptou pasin toiV pepoiqosin ep' auton (II Reis 18, 21)

 • en de taiV hmeraiV autou anebh faraw necaw basileuV aiguptou epi basilea assuriwn epi potamon eufrathn kai eporeuqh iwsiaV eiV apanthn autou kai eqanatwsen auton necaw en mageddw en tw idein auton (II Reis 23, 29)

 • kai metesthsen auton faraw necaw en deblaqa en gh emaq tou mh basileuein en ierousalhm kai edwken zhmian epi thn ghn ekaton talanta arguriou kai ekaton talanta crusiou (II Reis 23, 33)

 • kai ebasileusen faraw necaw ep' autouV ton eliakim uion iwsiou basilewV iouda anti iwsiou tou patroV autou kai epestreyen to onoma autou iwakim kai ton iwacaV elaben kai eishnegken eiV aigupton kai apeqanen ekei (II Reis 23, 34)

 • kai to argurion kai to crusion edwken iwakim tw faraw plhn etimografhsen thn ghn tou dounai to argurion epi stomatoV faraw anhr kata thn suntimhsin autou edwkan to argurion kai to crusion meta tou laou thV ghV dounai tw faraw necaw (II Reis 23, 35)

 • kai h gunh autou auth adia eteken ton iared patera gedwr kai ton aber patera swcwn kai ton iekqihl patera zanw kai outoi uioi gelia qugatroV faraw hn elaben mwrhd (I Crônicas 4, 18)

 • kai thn qugatera faraw salwmwn anhgagen ek polewV dauid eiV ton oikon on wkodomhsen auth oti eipen ou katoikhsei h gunh mou en polei dauid tou basilewV israhl oti agioV estin ou eishlqen ekei kibwtoV kuriou (II Crônicas 8, 11)

 • kai anebh faraw necaw basileuV aiguptou epi ton basilea assuriwn epi ton potamon eufrathn kai eporeuqh o basileuV iwsiaV eiV sunanthsin autw (II Crônicas 35, 20)

 • uioV eikosi kai triwn etwn iwacaz en tw basileuein auton kai trimhnon ebasileusen en ierousalhm [2a] kai onoma thV mhtroV autou amital qugathr ieremiou ek lobena [2b] kai epoihsen to ponhron enwpion kuriou kata panta a epoihsan oi patereV autou [2c] kai edhsen auton faraw necaw en deblaqa en gh emaq tou mh basileuein auton en ierousalhm (II Crônicas 36, 2)

 • kai katesthsen faraw necaw ton eliakim uion iwsiou basilea iouda anti iwsiou tou patroV autou kai metestreyen to onoma autou iwakim kai ton iwacaz adelfon autou elaben faraw necaw kai eishgagen auton eiV aigupton kai apeqanen ekei [4a] kai to argurion kai to crusion edwkan tw faraw tote hrxato h gh forologeisqai tou dounai to argurion epi stoma faraw kai ekastoV kata dunamin aphtei to argurion kai to crusion para tou laou thV ghV dounai tw faraw necaw (II Crônicas 36, 4)

 • kai meta pasan thn praxin tauthn iwsiou sunebh faraw basilea aiguptou elqonta polemon egeirai en carkamuV epi tou eufratou kai exhlqen eiV apanthsin autw iwsiaV (Esdras 1, 23)


“Aquele que procura a vaidade das roupas não conseguirá jamais se revestir com a vida de Jesus Cristo.” São Padre Pio de Pietrelcina