Znaleziono 19 Wyniki dla: exarw

 • kai exarw ton israhl apo thV ghV hV edwka autoiV kai ton oikon touton on hgiasa tw onomati mou aporriyw ek proswpou mou kai estai israhl eiV afanismon kai eiV lalhma eiV pantaV touV laouV (I Reis 9, 7)
 • kai exarw umaV apo thV ghV hV edwka autoiV kai ton oikon touton on hgiasa tw onomati mou apostreyw ek proswpou mou kai dwsw auton eiV parabolhn kai eiV dihghma en pasin toiV eqnesin (II Crônicas 7, 20)

 • ean de mh epistreywsin kai exarw to eqnoV ekeino exarsei kai apwleia (Jeremias 12, 17)

 • diaskorpizeiV su moi skeuh polemou kai diaskorpiw en soi eqnh kai exarw ek sou basileiV (Jeremias 28, 20)

 • kai sthriw to proswpon mou epi ton anqrwpon ekeinon kai qhsomai auton eiV erhmon kai eiV afanismon kai exarw auton ek mesou tou laou mou kai epignwsesqe oti egw kurioV (Ezequiel 14, 8)

 • uie anqrwpou gh ean amarth moi tou parapesein paraptwma kai ektenw thn ceira mou ep' authn kai suntriyw authV sthrigma artou kai exapostelw ep' authn limon kai exarw ex authV anqrwpon kai kthnh (Ezequiel 14, 13)

 • h kai romfaian ean epagw epi thn ghn ekeinhn kai eipw romfaia dielqatw dia thV ghV kai exarw ex authV anqrwpon kai kthnoV (Ezequiel 14, 17)
 • ean de ekteinw thn ceira mou epi se kai exarw ta nomima sou kai paradwsw se eiV yucaV misountwn se qugateraV allofulwn taV ekklinousaV se ek thV odou sou hV hsebhsaV (Ezequiel 16, 27)

 • kriqhte proV thn mhtera umwn kriqhte oti auth ou gunh mou kai egw ouk anhr authV kai exarw thn porneian authV ek proswpou mou kai thn moiceian authV ek mesou mastwn authV (Oséias 2, 4)

 • kai exarw ta onomata twn baalim ek stomatoV authV kai ou mh mnhsqwsin ouketi ta onomata autwn (Oséias 2, 19)

 • oti wmosen kurioV kaq' eautou dioti bdelussomai egw pasan thn ubrin iakwb kai taV cwraV autou memishka kai exarw polin sun pasin toiV katoikousin authn (Amós 6, 8)

 • idou oi ofqalmoi kuriou tou qeou epi thn basileian twn amartwlwn kai exarw authn apo proswpou thV ghV plhn oti ouk eiV teloV exarw ton oikon iakwb legei kurioV (Amós 9, 8)
“Todas as pessoas que escolhem a melhor parte (viver em Cristo) devem passar pelas dores de Cristo; algumas mais, algumas menos…” São Padre Pio de Pietrelcina