Znaleziono 2690 Wyniki dla: egw

 • legwn apaggelw to onoma sou toiV adelfoiV mou en mesw ekklhsiaV umnhsw se (Hebreus 2, 12)

 • kai palin egw esomai pepoiqwV ep autw kai palin idou egw kai ta paidia a moi edwken o qeoV (Hebreus 2, 13)

 • palin tina orizei hmeran shmeron en dabid legwn meta tosouton cronon kaqwV eirhtai shmeron ean thV fwnhV autou akoushte mh sklhrunhte taV kardiaV umwn (Hebreus 4, 7)

 • outwV kai o cristoV ouc eauton edoxasen genhqhnai arcierea all o lalhsaV proV auton uioV mou ei su egw shmeron gegennhka se (Hebreus 5, 5)

 • legwn h mhn eulogwn euloghsw se kai plhqunwn plhqunw se (Hebreus 6, 14)

 • kai ou mh didaxwsin ekastoV ton plhsion autou kai ekastoV ton adelfon autou legwn gnwqi ton kurion oti panteV eidhsousin me apo mikrou autwn ewV megalou autwn (Hebreus 8, 11)

 • legwn touto to aima thV diaqhkhV hV eneteilato proV umaV o qeoV (Hebreus 9, 20)

 • anwteron legwn oti qusian kai prosforan kai olokautwmata kai peri amartiaV ouk hqelhsaV oude eudokhsaV aitineV kata ton nomon prosferontai (Hebreus 10, 8)

 • oidamen gar ton eiponta emoi ekdikhsiV egw antapodwsw legei kurioV kai palin kurioV krinei ton laon autou (Hebreus 10, 30)

 • kai ti eti legw epileiyei gar me dihgoumenon o cronoV peri gedewn barak te kai samywn kai iefqae dabid te kai samouhl kai twn profhtwn (Hebreus 11, 32)

 • ou h fwnh thn ghn esaleusen tote nun de ephggeltai legwn eti apax egw seiw ou monon thn ghn alla kai ton ouranon (Hebreus 12, 26)

 • dioti gegraptai agioi genesqe oti egw agioV eimi (I São Pedro 1, 16)


“Comunguemos com santo temor e com grande amor.” São Padre Pio de Pietrelcina