Znaleziono 354 Wyniki dla: ef'

 • kai eipen labe ton uion sou ton agaphton on hgaphsaV ton isaak kai poreuqhti eiV thn ghn thn uyhlhn kai anenegkon auton ekei eiV olokarpwsin ef' en twn orewn wn an soi eipw (Gênesis 22, 2)

 • eipen de autw abimelec ti touto epoihsaV hmin mikrou ekoimhqh tiV tou genouV mou meta thV gunaikoV sou kai ephgageV ef' hmaV agnoian (Gênesis 26, 10)

 • o de kurioV epesthrikto ep' authV kai eipen egw kurioV o qeoV abraam tou patroV sou kai o qeoV isaak mh fobou h gh ef' hV su kaqeudeiV ep' authV soi dwsw authn kai tw spermati sou (Gênesis 28, 13)

 • eipan de autw oi adelfoi mh basileuwn basileuseiV ef' hmaV h kurieuwn kurieuseiV hmwn kai proseqento eti misein auton eneken twn enupniwn autou kai eneken twn rhmatwn autou (Gênesis 37, 8)

 • kai meta touto exhlqen o adelfoV autou ef' w hn epi th ceiri autou to kokkinon kai ekalesen to onoma autou zara (Gênesis 38, 30)

 • kai anebibasen auton epi to arma to deuteron twn autou kai ekhruxen emprosqen autou khrux kai katesthsen auton ef' olhV ghV aiguptou (Gênesis 41, 43)

 • kai eipen ekastoV proV ton adelfon autou nai en amartia gar esmen peri tou adelfou hmwn oti upereidomen thn qliyin thV yuchV autou ote katedeeto hmwn kai ouk eishkousamen autou eneken toutou ephlqen ef' hmaV h qliyiV auth (Gênesis 42, 21)

 • kai genhqhtw dan ofiV ef' odou egkaqhmenoV epi tribou daknwn pternan ippou kai peseitai o ippeuV eiV ta opisw (Gênesis 49, 17)

 • kai paregenonto ef' alwna atad o estin peran tou iordanou kai ekoyanto auton kopeton megan kai iscuron sfodra kai epoihsen to penqoV tw patri autou epta hmeraV (Gênesis 50, 10)

 • o de eipen tiV se katesthsen arconta kai dikasthn ef' hmwn mh anelein me su qeleiV on tropon aneileV ecqeV ton aiguption efobhqh de mwushV kai eipen ei outwV emfaneV gegonen to rhma touto (Êxodo 2, 14)

 • ean de mh boulh exaposteilai ton laon mou idou egw epapostellw epi se kai epi touV qerapontaV sou kai epi ton laon sou kai epi touV oikouV umwn kunomuian kai plhsqhsontai ai oikiai twn aiguptiwn thV kunomuihV kai eiV thn ghn ef' hV eisin ep' authV (Êxodo 8, 17)

 • kai paradoxasw en th hmera ekeinh thn ghn gesem ef' hV o laoV mou epestin ep' authV ef' hV ouk estai ekei h kunomuia ina eidhV oti egw eimi kurioV o kurioV pashV thV ghV (Êxodo 8, 18)


“Por que a tentação passada deixa na alma uma certa perturbação? perguntou um penitente a Padre Pio. Ele respondeu: “Você já presenciou um tremor de terra? Quando tudo estremece a sua volta, você também é sacudido; no entanto, não necessariamente fica enterrado nos destroços!” São Padre Pio de Pietrelcina