Znaleziono 1682 Wyniki dla: ean

 • ei gar h proqumia prokeitai kaqo ean ech tiV euprosdektoV ou kaqo ouk ecei (II Coríntios 8, 12)

 • mhpwV ean elqwsin sun emoi makedoneV kai eurwsin umaV aparaskeuastouV kataiscunqwmen hmeiV ina mh legwmen umeiV en th upostasei tauth thV kauchsewV (II Coríntios 9, 4)

 • ean te gar kai perissoteron ti kauchswmai peri thV exousiaV hmwn hV edwken o kurioV hmin eiV oikodomhn kai ouk eiV kaqairesin umwn ouk aiscunqhsomai (II Coríntios 10, 8)

 • h amartian epoihsa emauton tapeinwn ina umeiV uywqhte oti dwrean to tou qeou euaggelion euhggelisamhn umin (II Coríntios 11, 7)

 • ean gar qelhsw kauchsasqai ouk esomai afrwn alhqeian gar erw feidomai de mh tiV eiV eme logishtai uper o blepei me h akouei ti ex emou (II Coríntios 12, 6)

 • proeirhka kai prolegw wV parwn to deuteron kai apwn nun grafw toiV prohmarthkosin kai toiV loipoiV pasin oti ean elqw eiV to palin ou feisomai (II Coríntios 13, 2)

 • alla kai ean hmeiV h aggeloV ex ouranou euaggelizhtai umin par o euhggelisameqa umin anaqema estw (Gálatas 1, 8)

 • eidoteV oti ou dikaioutai anqrwpoV ex ergwn nomou ean mh dia pistewV ihsou cristou kai hmeiV eiV criston ihsoun episteusamen ina dikaiwqwmen ek pistewV cristou kai ouk ex ergwn nomou dioti ou dikaiwqhsetai ex ergwn nomou pasa sarx (Gálatas 2, 16)

 • ouk aqetw thn carin tou qeou ei gar dia nomou dikaiosunh ara cristoV dwrean apeqanen (Gálatas 2, 21)

 • ide egw pauloV legw umin oti ean peritemnhsqe cristoV umaV ouden wfelhsei (Gálatas 5, 2)

 • adelfoi ean kai prolhfqh anqrwpoV en tini paraptwmati umeiV oi pneumatikoi katartizete ton toiouton en pneumati praothtoV skopwn seauton mh kai su peirasqhV (Gálatas 6, 1)

 • mh planasqe qeoV ou mukthrizetai o gar ean speirh anqrwpoV touto kai qerisei (Gálatas 6, 7)


“O grau sublime da humildade é não só reconhecer a abnegação, mas amá-la.” São Padre Pio de Pietrelcina