Znaleziono 2811 Wyniki dla: Toiv

 • kai eipen anableyon toiV ofqalmoiV sou kai ide touV tragouV kai touV kriouV anabainontaV epi ta probata kai taV aigaV dialeukouV kai poikilouV kai spodoeideiV rantouV ewraka gar osa soi laban poiei (Gênesis 31, 12)

 • panta ton plouton kai thn doxan hn afeilato o qeoV tou patroV hmwn hmin estai kai toiV teknoiV hmwn nun oun osa eirhken soi o qeoV poiei (Gênesis 31, 16)

 • tauta moi eikosi eth egw eimi en th oikia sou edouleusa soi deka tessara eth anti twn duo qugaterwn sou kai ex eth en toiV probatoiV sou kai parelogisw ton misqon mou deka amnasin (Gênesis 31, 41)

 • apokriqeiV de laban eipen tw iakwb ai qugatereV qugatereV mou kai oi uioi uioi mou kai ta kthnh kthnh mou kai panta osa su oraV ema estin kai twn qugaterwn mou ti poihsw tautaiV shmeron h toiV teknoiV autwn oiV etekon (Gênesis 31, 43)

 • eipen de iakwb toiV adelfoiV autou sullegete liqouV kai sunelexan liqouV kai epoihsan bounon kai efagon kai epion ekei epi tou bounou kai eipen autw laban o bounoV outoV marturei ana meson emou kai sou shmeron (Gênesis 31, 46)

 • kai edwken dia ceiroV toiV paisin autou poimnion kata monaV eipen de toiV paisin autou proporeuesqe emprosqen mou kai diasthma poieite ana meson poimnhV kai poimnhV (Gênesis 32, 17)

 • kai eneteilato tw prwtw kai tw deuterw kai tw tritw kai pasi toiV proporeuomenoiV opisw twn poimniwn toutwn legwn kata to rhma touto lalhsate hsau en tw eurein umaV auton (Gênesis 32, 20)

 • kai ereite idou o paiV sou iakwb paraginetai opisw hmwn eipen gar exilasomai to proswpon autou en toiV dwroiV toiV proporeuomenoiV autou kai meta touto oyomai to proswpon autou iswV gar prosdexetai to proswpon mou (Gênesis 32, 21)

 • kai iakwb apairei eiV skhnaV kai epoihsen eautw ekei oikiaV kai toiV kthnesin autou epoihsen skhnaV dia touto ekalesen to onoma tou topou ekeinou skhnai (Gênesis 33, 17)

 • epigambreusasqe hmin taV qugateraV umwn dote hmin kai taV qugateraV hmwn labete toiV uioiV umwn (Gênesis 34, 9)

 • eipen de iakwb sumewn kai leui mishton me pepoihkate wste ponhron me einai pasin toiV katoikousin thn ghn en te toiV cananaioiV kai toiV ferezaioiV egw de oligostoV eimi en ariqmw kai sunacqenteV ep' eme sugkoyousin me kai ektribhsomai egw kai o oikoV mou (Gênesis 34, 30)

 • eipen de iakwb tw oikw autou kai pasin toiV met' autou arate touV qeouV touV allotriouV touV meq' umwn ek mesou umwn kai kaqarisasqe kai allaxate taV stolaV umwn (Gênesis 35, 2)


“Por que a tentação passada deixa na alma uma certa perturbação? perguntou um penitente a Padre Pio. Ele respondeu: “Você já presenciou um tremor de terra? Quando tudo estremece a sua volta, você também é sacudido; no entanto, não necessariamente fica enterrado nos destroços!” São Padre Pio de Pietrelcina