Znaleziono 365 Wyniki dla: Ihsou

 • eipen de mwushV tw ihsou epilexon seautw andraV dunatouV kai exelqwn parataxai tw amalhk aurion kai idou egw esthka epi thV korufhV tou bounou kai h rabdoV tou qeou en th ceiri mou (Êxodo 17, 9)

 • kai hn kurioV meta ihsou kai hn to onoma autou kata pasan thn ghn (Josué 6, 27)

 • kai aphggelh tw ihsou legonteV eurhntai oi pente basileiV kekrummenoi en tw sphlaiw tw en makhda (Josué 10, 17)

 • kata klhrouV eklhronomhsan on tropon eneteilato kurioV en ceiri ihsou taiV ennea fulaiV kai tw hmisei fulhV (Josué 14, 2)

 • kai esthsan enantion eleazar tou ierewV kai enantion ihsou kai enantion twn arcontwn legousai o qeoV eneteilato dia ceiroV mwush dounai hmin klhronomian en mesw twn adelfwn hmwn kai edoqh autaiV dia prostagmatoV kuriou klhroV en toiV adelfoiV tou patroV autwn (Josué 17, 4)

 • anteipan de oi uioi iwshf tw ihsou legonteV dia ti eklhronomhsaV hmaV klhron ena kai scoinisma en egw de laoV poluV eimi kai o qeoV euloghsen me (Josué 17, 14)

 • kai elatreusen israhl tw kuriw pasaV taV hmeraV ihsou kai pasaV taV hmeraV twn presbuterwn osoi efeilkusan ton cronon meta ihsou kai osoi eidosan panta ta erga kuriou osa epoihsen tw israhl (Josué 24, 29)

 • kai egeneto meta thn teleuthn ihsou kai ephrwtwn oi uioi israhl en kuriw legonteV tiV anabhsetai hmin proV ton cananaion afhgoumenoV tou polemhsai en autw (Juízes 1, 1)

 • kai edouleusen o laoV tw kuriw pasaV taV hmeraV ihsou kai pasaV taV hmeraV twn presbuterwn osoi emakrohmereusan meta ihsoun osoi egnwsan pan to ergon kuriou to mega o epoihsen tw israhl (Juízes 2, 7)

 • kai afhken kurioV ta eqnh tauta tou mh exarai auta to tacoV kai ou paredwken auta en ceiri ihsou (Juízes 2, 23)

 • en taiV hmeraiV autou wkodomhsen acihl o baiqhlithV thn iericw en tw abirwn tw prwtotokw autou eqemeliwsen authn kai tw segoub tw newterw autou epesthsen quraV authV kata to rhma kuriou o elalhsen en ceiri ihsou uiou nauh (I Reis 16, 34)

 • kai anhgagen pantaV touV iereiV ek polewn iouda kai emianen ta uyhla ou equmiasan ekei oi iereiV apo gabaa kai ewV bhrsabee kai kaqeilen ton oikon twn pulwn ton para thn quran thV pulhV ihsou arcontoV thV polewV twn ex aristerwn androV en th pulh thV polewV (II Reis 23, 8)


“Caminhe sempre e somente no bem e dê, cada dia, um passo à frente na linha vertical, de baixo para cima.” São Padre Pio de Pietrelcina