Znaleziono 1238 Wyniki dla: Estai

 • kai anhgagen authn epi pasan ghn aiguptou kai katepausen epi panta ta oria aiguptou pollh sfodra protera authV ou gegonen toiauth akriV kai meta tauta ouk estai outwV (Êxodo 10, 14)

 • kai estai kraugh megalh kata pasan ghn aiguptou htiV toiauth ou gegonen kai toiauth ouketi prosteqhsetai (Êxodo 11, 6)

 • probaton teleion arsen eniausion estai umin apo twn arnwn kai twn erifwn lhmyesqe (Êxodo 12, 5)

 • kai estai umin diatethrhmenon ewV thV tessareskaidekathV tou mhnoV toutou kai sfaxousin auto pan to plhqoV sunagwghV uiwn israhl proV esperan (Êxodo 12, 6)

 • kai estai to aima umin en shmeiw epi twn oikiwn en aiV umeiV este ekei kai oyomai to aima kai skepasw umaV kai ouk estai en umin plhgh tou ektribhnai otan paiw en gh aiguptw (Êxodo 12, 13)

 • kai estai h hmera umin auth mnhmosunon kai eortasete authn eorthn kuriw eiV pasaV taV geneaV umwn nomimon aiwnion eortasete authn (Êxodo 12, 14)

 • kai h hmera h prwth klhqhsetai agia kai h hmera h ebdomh klhth agia estai umin pan ergon latreuton ou poihsete en autaiV plhn osa poihqhsetai pash yuch touto monon poihqhsetai umin (Êxodo 12, 16)

 • kai estai ean legwsin proV umaV oi uioi umwn tiV h latreia auth (Êxodo 12, 26)

 • ean de tiV proselqh proV umaV proshlutoV poihsai to pasca kuriw peritemeiV autou pan arsenikon kai tote proseleusetai poihsai auto kai estai wsper kai o autocqwn thV ghV paV aperitmhtoV ouk edetai ap' autou (Êxodo 12, 48)

 • nomoV eiV estai tw egcwriw kai tw proselqonti proshlutw en umin (Êxodo 12, 49)

 • kai estai hnika ean eisagagh se kurioV o qeoV sou eiV thn ghn twn cananaiwn kai cettaiwn kai euaiwn kai gergesaiwn kai amorraiwn kai ferezaiwn kai iebousaiwn hn wmosen toiV patrasin sou dounai soi ghn reousan gala kai meli kai poihseiV thn latreian tauthn en tw mhni toutw (Êxodo 13, 5)

 • azuma edesqe taV epta hmeraV ouk ofqhsetai soi zumwton oude estai soi zumh en pasin toiV orioiV sou (Êxodo 13, 7)


“Quando ofendemos a justiça de Deus, apelamos à Sua misericórdia. Mas se ofendemos a Sua misericórdia, a quem podemos apelar? Ofender o Pai que nos ama e insultar quem nos auxilia é um pecado pelo qual seremos severamente julgados.” São Padre Pio de Pietrelcina