Znaleziono 183 Wyniki dla: grijeh

 • Ne klanjaj im se niti im služi. Jer ja, Jahve, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran. Kažnjavam grijeh otaca - onih koji me mrze - na djeci do treæeg i èetvrtog koljena, (Ponovljeni zakon 5, 9)

 • Vaš grijeh, tele što bijaste naèinili, uzeh i sažegoh ga u vatri. U prah ga satrh i prah mu bacih u potok što teèe s brda. (Ponovljeni zakon 9, 21)

 • Sjeti se slugu svojih: Abrahama, Izaka i Jakova, a ne obaziri se na tvrdokornost ovoga naroda, na njegovu opaèinu, na grijeh njegov, (Ponovljeni zakon 9, 27)

 • Èuvaj se da ti se u srcu ne porodi opaka misao te rekneš: 'Sedma se godina, godina otpuštanja dugova, veæ približuje' - i da prijekim okom pogledaš svoga siromašnog brata i ništa mu ne dadneš. On bi zazvao Jahvu protiv tebe i grijeh bi bio na tebi. (Ponovljeni zakon 15, 9)

 • Ako tko uèini grijeh koji zaslužuje smrt te bude pogubljen vješanjem o stablo, (Ponovljeni zakon 21, 22)

 • Kad zavjetuješ kakav zavjet Jahvi, Bogu svome, ne oklijevaj da ga ispuniš. Zacijelo æe ga Jahve, Bog tvoj, od tebe tražiti; i bio bi ti grijeh. (Ponovljeni zakon 23, 22)

 • Ako se ne zavjetuješ, neæe ti biti grijeh. (Ponovljeni zakon 23, 23)

 • tada je, pošto se tako oskvrnula, ne može opet uzeti za ženu onaj prvi muž koji je bijaše otpustio. Bilo bi to odvratno pred Jahvom; ne smiješ uvaljivati u grijeh zemlju koju ti Jahve, Bog tvoj, daje u baštinu. (Ponovljeni zakon 24, 4)

 • Neka se oèevi ne osuðuju na smrt zbog sinova ni sinovi zbog oèeva; neka svatko za svoj grijeh gine. (Ponovljeni zakon 24, 16)

 • Grijeh je mladiæa bio vrlo velik pred Jahvom, jer su ljudi prezirali žrtvu koja se prinosila Jahvi. (Prva knjiga o Samuelu 2, 17)

 • Nepokornost je kao grijeh èaranja, samovolja je kao zloèin s idolima. Ti si odbacio rijeè Jahvinu, zato je Jahve odbacio tebe da ne budeš više kralj!" (Prva knjiga o Samuelu 15, 23)

 • A sada mi oprosti moj grijeh i vrati se sa mnom da se poklonim Jahvi." (Prva knjiga o Samuelu 15, 25)


“Nossa Senhora recebeu pela inefável bondade de Jesus a força de suportar até o fim as provações do seu amor. Que você também possa encontrar a força de perseverar com o Senhor até o Calvário!” São Padre Pio de Pietrelcina