5. ὅτι οὐχὶ θεὸς θέλων ἀνομίαν σὺ εἶ οὐδὲ παροικήσει σοι πονηρευόμενος

“Seja paciente e espere com confiança o tempo do Senhor”. São Padre Pio de Pietrelcina