27. καὶ εἰ ἀνήγγειλάς μοι ἐξαπέστειλα ἄν σε μετ’ εὐφροσύνης καὶ μετὰ μουσικῶν τυμπάνων καὶ κιθάρας

“A oração é a efusão de nosso coração no de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina