30. kai eiden thn parembolhn iscuran kai proshuxato kai eipen euloghtoV ei o swthr israhl o suntriyaV to ormhma tou dunatou en ceiri tou doulou sou dauid kai paredwkaV thn parembolhn twn allofulwn eiV ceiraV iwnaqou uiou saoul kai tou airontoV ta skeuh autou

“O amor tudo esquece, tudo perdoa, sem reservas.” São Padre Pio de Pietrelcina