8. kai exalountai uper pardaleiV oi ippoi autou kai oxuteroi uper touV lukouV thV arabiaV kai exippasontai oi ippeiV autou kai ormhsousin makroqen kai petasqhsontai wV aetoV proqumoV eiV to fagein

“É loucura fixar o olhar no que rapidamente passa”. São Padre Pio de Pietrelcina