15. sunteleian en agkistrw anespasen kai eilkusen auton en amfiblhstrw kai sunhgagen auton en taiV saghnaiV autou eneken toutou eufranqhsetai kai carhsetai h kardia autou

“Deus nunca me recusou um pedido”. São Padre Pio de Pietrelcina