29. kai eipen o qeoV idou dedwka umin pan corton sporimon speiron sperma o estin epanw pashV thV ghV kai pan xulon o ecei en eautw karpon spermatoV sporimou umin estai eiV brwsin

“Proponha-se a exercitar-se nas virtudes”. São Padre Pio de Pietrelcina