Fondare 81 Risultati per: pauloV

 • sauloV de o kai pauloV plhsqeiV pneumatoV agiou kai atenisaV eiV auton (Atos dos Apóstolos 13, 9)

 • anastaV de pauloV kai kataseisaV th ceiri eipen andreV israhlitai kai oi foboumenoi ton qeon akousate (Atos dos Apóstolos 13, 16)

 • parrhsiasamenoi de o pauloV kai o barnabaV eipon umin hn anagkaion prwton lalhqhnai ton logon tou qeou epeidh de apwqeisqe auton kai ouk axiouV krinete eautouV thV aiwniou zwhV idou strefomeqa eiV ta eqnh (Atos dos Apóstolos 13, 46)

 • oi de ocloi idonteV o epoihsen o pauloV ephran thn fwnhn autwn lukaonisti legonteV oi qeoi omoiwqenteV anqrwpoiV katebhsan proV hmaV (Atos dos Apóstolos 14, 11)

 • akousanteV de oi apostoloi barnabaV kai pauloV diarrhxanteV ta imatia autwn eisephdhsan eiV ton oclon krazonteV (Atos dos Apóstolos 14, 14)

 • pauloV de kai barnabaV dietribon en antioceia didaskonteV kai euaggelizomenoi meta kai eterwn pollwn ton logon tou kuriou (Atos dos Apóstolos 15, 35)

 • meta de tinaV hmeraV eipen pauloV proV barnaban epistreyanteV dh episkeywmeqa touV adelfouV hmwn kata pasan polin en aiV kathggeilamen ton logon tou kuriou pwV ecousin (Atos dos Apóstolos 15, 36)

 • pauloV de hxiou ton apostanta ap autwn apo pamfuliaV kai mh sunelqonta autoiV eiV to ergon mh sumparalabein touton (Atos dos Apóstolos 15, 38)

 • pauloV de epilexamenoV silan exhlqen paradoqeiV th cariti tou qeou upo twn adelfwn (Atos dos Apóstolos 15, 40)

 • touton hqelhsen o pauloV sun autw exelqein kai labwn perietemen auton dia touV ioudaiouV touV ontaV en toiV topoiV ekeinoiV hdeisan gar apanteV ton patera autou oti ellhn uphrcen (Atos dos Apóstolos 16, 3)

 • touto de epoiei epi pollaV hmeraV diaponhqeiV de o pauloV kai epistreyaV tw pneumati eipen paraggellw soi en tw onomati ihsou cristou exelqein ap authV kai exhlqen auth th wra (Atos dos Apóstolos 16, 18)

 • kata de to mesonuktion pauloV kai silaV proseucomenoi umnoun ton qeon ephkrownto de autwn oi desmioi (Atos dos Apóstolos 16, 25)


“O Coração de Jesus não deixará cair no vazio a nossa oração se ela for plena de fé e de confiança.” São Padre Pio de Pietrelcina