Fondare 280 Risultati per: panti

 • kai pasi toiV qhrioiV thV ghV kai pasi toiV peteinoiV tou ouranou kai panti erpetw tw erponti epi thV ghV o ecei en eautw yuchn zwhV panta corton clwron eiV brwsin kai egeneto outwV (Gênesis 1, 30)

 • kai ouc eurousa h peristera anapausin toiV posin authV upestreyen proV auton eiV thn kibwton oti udwr hn epi panti proswpw pashV thV ghV kai ekteinaV thn ceira autou elaben authn kai eishgagen authn proV eauton eiV thn kibwton (Gênesis 8, 9)

 • sunetaxen de abimelec panti tw law autou legwn paV o aptomenoV tou anqrwpou toutou h thV gunaikoV autou qanatou enocoV estai (Gênesis 26, 11)

 • iwshf de hn arcwn thV ghV outoV epwlei panti tw law thV ghV elqonteV de oi adelfoi iwshf prosekunhsan autw epi proswpon epi thn ghn (Gênesis 42, 6)

 • kai esitometrei iwshf tw patri kai toiV adelfoiV autou kai panti tw oikw tou patroV autou siton kata swma (Gênesis 47, 12)

 • sunetaxen de faraw panti tw law autou legwn pan arsen o ean tecqh toiV ebraioiV eiV ton potamon riyate kai pan qhlu zwogoneite auto (Êxodo 1, 22)

 • exeteinen oun aarwn th ceiri thn rabdon kai epataxen to cwma thV ghV kai egenonto oi sknifeV en te toiV anqrwpoiV kai en toiV tetraposin kai en panti cwmati thV ghV egenonto oi sknifeV en pash gh aiguptou (Êxodo 8, 13)

 • eipen de kurioV proV mwushn eti mian plhghn epaxw epi faraw kai ep' aigupton kai meta tauta exapostelei umaV enteuqen otan de exapostellh umaV sun panti ekbalei umaV ekbolh (Êxodo 11, 1)

 • pan zumwton ouk edesqe en panti de katoikhthriw umwn edesqe azuma (Êxodo 12, 20)

 • qusiasthrion ek ghV poihsete moi kai qusete ep' autou ta olokautwmata kai ta swthria umwn ta probata kai touV moscouV umwn en panti topw ou ean eponomasw to onoma mou ekei kai hxw proV se kai euloghsw se (Êxodo 20, 24)

 • kai eneplhsa auton pneuma qeion sofiaV kai sunesewV kai episthmhV en panti ergw (Êxodo 31, 3)

 • kai egw edwka auton kai ton eliab ton tou acisamac ek fulhV dan kai panti sunetw kardia dedwka sunesin kai poihsousin panta osa soi sunetaxa (Êxodo 31, 6)


“Que Nossa Senhora nos obtenha o amor à cruz, aos sofrimentos e às dores.” São Padre Pio de Pietrelcina