Fondare 400 Risultati per: outoi

 • treiV outoi eisin oi uioi nwe apo toutwn diesparhsan epi pasan thn ghn (Gênesis 9, 19)

 • outoi uioi cam en taiV fulaiV autwn kata glwssaV autwn en taiV cwraiV autwn kai en toiV eqnesin autwn (Gênesis 10, 20)

 • kai oufir kai euila kai iwbab panteV outoi uioi iektan (Gênesis 10, 29)

 • outoi uioi shm en taiV fulaiV autwn kata glwssaV autwn en taiV cwraiV autwn kai en toiV eqnesin autwn (Gênesis 10, 31)

 • panteV outoi sunefwnhsan epi thn faragga thn alukhn auth h qalassa twn alwn (Gênesis 14, 3)

 • plhn wn efagon oi neaniskoi kai thV meridoV twn andrwn twn sumporeuqentwn met' emou escwl aunan mambrh outoi lhmyontai merida (Gênesis 14, 24)

 • kai baqouhl egennhsen thn rebekkan oktw outoi uioi ouV eteken melca tw nacwr tw adelfw abraam (Gênesis 22, 23)

 • uioi de madiam gaifa kai afer kai enwc kai abira kai elraga panteV outoi hsan uioi cettouraV (Gênesis 25, 4)

 • outoi eisin oi uioi ismahl kai tauta ta onomata autwn en taiV skhnaiV autwn kai en taiV epaulesin autwn dwdeka arconteV kata eqnh autwn (Gênesis 25, 16)

 • oi anqrwpoi outoi eirhnikoi eisin meq' hmwn oikeitwsan epi thV ghV kai emporeuesqwsan authn h de gh idou plateia enantion autwn taV qugateraV autwn lhmyomeqa hmin gunaikaV kai taV qugateraV hmwn dwsomen autoiV (Gênesis 34, 21)

 • uioi de zelfaV paidiskhV leiaV gad kai ashr outoi uioi iakwb oi egenonto autw en mesopotamia thV suriaV (Gênesis 35, 26)

 • kai elibema eteken ton ieouV kai ton ieglom kai ton kore outoi uioi hsau oi egenonto autw en gh canaan (Gênesis 36, 5)


“Ouço interiormente uma voz que constantemente me diz: Santifique-se e santifique!” São Padre Pio de Pietrelcina