Fondare 2412 Risultati per: gar

 • kai ouk ecronisen o neaniskoV tou poihsai to rhma touto enekeito gar th qugatri iakwb autoV de hn endoxotatoV pantwn twn en tw oikw tou patroV autou (Gênesis 34, 19)

 • kai wkodomhsen ekei qusiasthrion kai ekalesen to onoma tou topou baiqhl ekei gar epefanh autw o qeoV en tw apodidraskein auton apo proswpou hsau tou adelfou autou (Gênesis 35, 7)

 • egeneto de en tw sklhrwV authn tiktein eipen auth h maia qarsei kai gar outoV soi estin uioV (Gênesis 35, 17)

 • egeneto de en tw afienai authn thn yuchn apeqnhsken gar ekalesen to onoma autou uioV odunhV mou o de pathr ekalesen auton beniamin (Gênesis 35, 18)

 • hn gar autwn ta uparconta polla tou oikein ama kai ouk edunato h gh thV paroikhsewV autwn ferein autouV apo tou plhqouV twn uparcontwn autwn (Gênesis 36, 7)

 • eipen de autw o anqrwpoV aphrkasin enteuqen hkousa gar autwn legontwn poreuqwmen eiV dwqaim kai eporeuqh iwshf katopisqen twn adelfwn autou kai euren autouV en dwqaim (Gênesis 37, 17)

 • eipen de ioudaV qamar th numfh autou kaqou chra en tw oikw tou patroV sou ewV megaV genhtai shlwm o uioV mou eipen gar mhpote apoqanh kai outoV wsper oi adelfoi autou apelqousa de qamar ekaqhto en tw oikw tou patroV authV (Gênesis 38, 11)

 • kai perielomenh ta imatia thV chreusewV af' eauthV periebaleto qeristron kai ekallwpisato kai ekaqisen proV taiV pulaiV ainan h estin en parodw qamna eiden gar oti megaV gegonen shlwm autoV de ouk edwken authn autw gunaika (Gênesis 38, 14)

 • kai idwn authn ioudaV edoxen authn pornhn einai katekaluyato gar to proswpon authV kai ouk epegnw authn (Gênesis 38, 15)

 • exeklinen de proV authn thn odon kai eipen auth eason me eiselqein proV se ou gar egnw oti h numfh autou estin h de eipen ti moi dwseiV ean eiselqhV proV me (Gênesis 38, 16)

 • ouk hn o arcidesmofulax tou desmwthriou ginwskwn di' auton ouqen panta gar hn dia ceiroV iwshf dia to ton kurion met' autou einai kai osa autoV epoiei kurioV euwdou en taiV cersin autou (Gênesis 39, 23)

 • kai ouk epignwsqhsetai h euqhnia epi thV ghV apo tou limou tou esomenou meta tauta iscuroV gar estai sfodra (Gênesis 41, 31)


“Devemos odiar os nossos pecados, visto que o amor ao Senhor significa paz”. São Padre Pio de Pietrelcina