Fondare 248 Risultati per: faraw

 • kai af' ou peporeumai proV faraw lalhsai epi tw sw onomati ekakwsen ton laon touton kai ouk errusw ton laon sou (Êxodo 5, 23)

 • kai eipen kurioV proV mwushn hdh oyei a poihsw tw faraw en gar ceiri krataia exapostelei autouV kai en bracioni uyhlw ekbalei autouV ek thV ghV autou (Êxodo 6, 1)

 • eiselqe lalhson faraw basilei aiguptou ina exaposteilh touV uiouV israhl ek thV ghV autou (Êxodo 6, 11)

 • elalhsen de mwushV enanti kuriou legwn idou oi uioi israhl ouk eishkousan mou kai pwV eisakousetai mou faraw egw de alogoV eimi (Êxodo 6, 12)

 • eipen de kurioV proV mwushn kai aarwn kai sunetaxen autoiV proV faraw basilea aiguptou wste exaposteilai touV uiouV israhl ek ghV aiguptou (Êxodo 6, 13)

 • outoi eisin oi dialegomenoi proV faraw basilea aiguptou kai exhgagon touV uiouV israhl ex aiguptou autoV aarwn kai mwushV (Êxodo 6, 27)

 • kai elalhsen kurioV proV mwushn legwn egw kurioV lalhson proV faraw basilea aiguptou osa egw legw proV se (Êxodo 6, 29)

 • kai eipen mwushV enantion kuriou idou egw iscnofwnoV eimi kai pwV eisakousetai mou faraw (Êxodo 6, 30)

 • kai eipen kurioV proV mwushn legwn idou dedwka se qeon faraw kai aarwn o adelfoV sou estai sou profhthV (Êxodo 7, 1)

 • su de lalhseiV autw panta osa soi entellomai o de aarwn o adelfoV sou lalhsei proV faraw wste exaposteilai touV uiouV israhl ek thV ghV autou (Êxodo 7, 2)

 • egw de sklhrunw thn kardian faraw kai plhqunw ta shmeia mou kai ta terata en gh aiguptw (Êxodo 7, 3)

 • kai ouk eisakousetai umwn faraw kai epibalw thn ceira mou ep' aigupton kai exaxw sun dunamei mou ton laon mou touV uiouV israhl ek ghV aiguptou sun ekdikhsei megalh (Êxodo 7, 4)


“Os corações fortes e generosos não se lamentam, a não ser por grandes motivos e,ainda assim,não permitem que tais motivos penetrem fundo no seu íntimo.(P.e Pio) São Padre Pio de Pietrelcina