Fondare 1200 Risultati per: ep'

 • egeneto de th hmera th trith genhqentoV proV orqron kai eginonto fwnai kai astrapai kai nefelh gnofwdhV ep' orouV sina fwnh thV salpiggoV hcei mega kai eptohqh paV o laoV o en th parembolh (Êxodo 19, 16)

 • to de oroV to sina ekapnizeto olon dia to katabebhkenai ep' auto ton qeon en puri kai anebainen o kapnoV wV kapnoV kaminou kai exesth paV o laoV sfodra (Êxodo 19, 18)

 • qusiasthrion ek ghV poihsete moi kai qusete ep' autou ta olokautwmata kai ta swthria umwn ta probata kai touV moscouV umwn en panti topw ou ean eponomasw to onoma mou ekei kai hxw proV se kai euloghsw se (Êxodo 20, 24)

 • ean de qusiasthrion ek liqwn poihV moi ouk oikodomhseiV autouV tmhtouV to gar egceiridion sou epibeblhkaV ep' autouV kai memiantai (Êxodo 20, 25)

 • ouk anabhsh en anabaqmisin epi to qusiasthrion mou opwV an mh apokaluyhV thn aschmosunhn sou ep' autou (Êxodo 20, 26)

 • ean de anateilh o hlioV ep' autw enocoV estin antapoqaneitai ean de mh uparch autw praqhtw anti tou klemmatoV (Êxodo 22, 2)

 • kai eorthn qerismou prwtogenhmatwn poihseiV twn ergwn sou wn ean speirhV en tw agrw sou kai eorthn sunteleiaV ep' exodou tou eniautou en th sunagwgh twn ergwn sou twn ek tou agrou sou (Êxodo 23, 16)

 • prosece seautw kai eisakoue autou kai mh apeiqei autw ou gar mh uposteilhtai se to gar onoma mou estin ep' autw (Êxodo 23, 21)

 • kai to ufasma twn epwmidwn o estin ep' autw kata thn poihsin ex autou estai ek crusiou kai uakinqou kai porfuraV kai kokkinou dianenhsmenou kai bussou keklwsmenhV (Êxodo 28, 8)

 • kai lhmyetai aarwn ta onomata twn uiwn israhl epi tou logeiou thV krisewV epi tou sthqouV eisionti eiV to agion mnhmosunon enanti tou qeou [29a] kai qhseiV epi to logeion thV krisewV touV krossouV ta alusidwta ep' amfoterwn twn klitwn tou logeiou epiqhseiV kai taV duo aspidiskaV epiqhseiV ep' amfoterouV touV wmouV thV epwmidoV kata proswpon (Êxodo 28, 29)

 • kai lhmyh pan to stear to epi thV koiliaV kai ton lobon tou hpatoV kai touV duo nefrouV kai to stear to ep' autwn kai epiqhseiV epi to qusiasthrion (Êxodo 29, 13)

 • kai lhmyh apo tou kriou to stear autou kai to stear to katakalupton thn koilian kai ton lobon tou hpatoV kai touV duo nefrouV kai to stear to ep' autwn kai ton braciona ton dexion estin gar teleiwsiV auth (Êxodo 29, 22)


“Viva sempre sob o olhar do Bom Pastor e você ficara’ imune aos pastos contaminados.” São Padre Pio de Pietrelcina