Fondare 154 Risultati per: eirhnh

 • kai sisara anecwrhsen toiV posin autou eiV skhnhn iahl gunaikoV caber tou kinaiou oti eirhnh ana meson iabin basilewV aswr kai ana meson oikou caber tou kinaiou (Juízes 4, 17)

 • kai eipen autw kurioV eirhnh soi mh fobou mh apoqanhV (Juízes 6, 23)

 • kai wkodomhsen ekei gedewn qusiasthrion tw kuriw kai ekalesen auto eirhnh kuriou ewV thV hmeraV tauthV eti autou ontoV en efraqa patroV tou ezri (Juízes 6, 24)

 • kai estai oV an exelqh ek twn qurwn tou oikou mou eiV apanthsin mou en tw epistreyai me en eirhnh apo twn uiwn ammwn kai estai tw kuriw kai anoisw auton olokautwma (Juízes 11, 31)

 • kai eipen o anhr o presbuthV eirhnh soi plhn pan to usterhma sou ep' eme plhn en th plateia mh katalushV (Juízes 19, 20)

 • kai apedoqhsan ai poleiV aV elabon oi allofuloi para twn uiwn israhl kai apedwkan autaV tw israhl apo askalwnoV ewV azob kai to orion israhl afeilanto ek ceiroV allofulwn kai hn eirhnh ana meson israhl kai ana meson tou amorraiou (I Samuel 7, 14)

 • kai epoihsen samouhl panta a elalhsen autw kurioV kai hlqen eiV bhqleem kai exesthsan oi presbuteroi thV polewV th apanthsei autou kai eipan eirhnh h eisodoV sou o blepwn (I Samuel 16, 4)

 • kai eipen eirhnh qusai tw kuriw hkw agiasqhte kai eufranqhte met' emou shmeron kai hgiasen ton iessai kai touV uiouV autou kai ekalesen autouV eiV thn qusian (I Samuel 16, 5)

 • ean tade eiph agaqwV eirhnh tw doulw sou kai ean sklhrwV apokriqh soi gnwqi oti suntetelestai h kakia par' autou (I Samuel 20, 7)

 • kai idou apostelw to paidarion legwn deuro eure moi thn scizan ean eipw legwn tw paidariw wde h sciza apo sou kai wde labe authn paraginou oti eirhnh soi kai ouk estin logoV zh kurioV (I Samuel 20, 21)

 • kai eipen abennhr proV dauid anasthsomai dh kai poreusomai kai sunaqroisw proV kurion mou ton basilea panta israhl kai diaqhsomai meta sou diaqhkhn kai basileuseiV epi pasin oiV epiqumei h yuch sou kai apesteilen dauid ton abennhr kai eporeuqh en eirhnh (II Samuel 3, 21)

 • kai idou oi paideV dauid kai iwab pareginonto ek thV exodiaV kai skula polla eferon met' autwn kai abennhr ouk hn meta dauid eiV cebrwn oti apestalkei auton kai apelhluqei en eirhnh (II Samuel 3, 22)


“Quando a videira se separa da estaca que a sustenta, cai, e ao ficar na terra apodrece com todos os cachos que possui. Alerta, portanto, o demônio não dorme!” São Padre Pio de Pietrelcina