Fondare 279 Risultati per: eidon

 • kai autoV exhlqen kai oi paideV autou eishlqon kai eidon kai idou ai qurai tou uperwou apokekleismenai kai eipan mhpote proV difrouV kaqhtai en th apocwrhsei tou koitwnoV (Juízes 3, 24)
 • kai eiden gedewn oti aggeloV kuriou estin kai eipen gedewn a a kurie kurie oti eidon ton aggelon kuriou proswpon proV proswpon (Juízes 6, 22)

 • kai eidon oti ouk hn o swzwn kai eqemhn thn yuchn mou en th ceiri mou kai diebhn proV touV uiouV ammwn kai paredwken autouV kurioV en ceiri mou kai ina ti anebhte proV me th hmera tauth tou polemein en emoi (Juízes 12, 3)

 • kai eporeuqhsan oi pente andreV kai paregenonto eiV laisa kai eidon ton laon ton katoikounta en auth kaqhmenon en elpidi kata thn sugkrisin twn sidwniwn hsucazontaV en elpidi kai mh dunamenouV lalhsai rhma oti makran eisin apo sidwnoV kai logoV ouk hn autoiV meta suriaV (Juízes 18, 7)

 • kai wrqrisan oi azwtioi kai eishlqon eiV oikon dagwn kai eidon kai idou dagwn peptwkwV epi proswpon autou enwpion kibwtou tou qeou kai hgeiran ton dagwn kai katesthsan eiV ton topon autou kai ebarunqh ceir kuriou epi touV azwtiouV kai ebasanisen autouV kai epataxen autouV eiV taV edraV autwn thn azwton kai ta oria authV (I Samuel 5, 3)

 • kai eidon oi andreV azwtou oti outwV kai legousin oti ou kaqhsetai kibwtoV tou qeou israhl meq' hmwn oti sklhra ceir autou ef' hmaV kai epi dagwn qeon hmwn (I Samuel 5, 7)

 • kai oi en baiqsamuV eqerizon qerismon purwn en koiladi kai hran ofqalmouV autwn kai eidon kibwton kuriou kai hufranqhsan eiV apanthsin authV (I Samuel 6, 13)
 • kai egenhqhsan panteV oi eidoteV auton ecqeV kai trithn kai eidon kai idou autoV en mesw twn profhtwn kai eipen o laoV ekastoV proV ton plhsion autou ti touto to gegonoV tw uiw kiV h kai saoul en profhtaiV (I Samuel 10, 11)

 • kai eipen samouhl ti pepoihkaV kai eipen saoul oti eidon wV diesparh o laoV ap' emou kai su ou paregenou wV dietaxw en tw marturiw twn hmerwn kai oi allofuloi sunhcqhsan eiV macemaV (I Samuel 13, 11)

 • kai eidon oi skopoi tou saoul en gabee beniamin kai idou h parembolh tetaragmenh enqen kai enqen (I Samuel 14, 16)

 • kai egnw iwnaqan kai eipen aphllacen o pathr mou thn ghn ide dh oti eidon oi ofqalmoi mou oti egeusamhn bracu tou melitoV toutou (I Samuel 14, 29)

 • kai edramen dauid kai epesth ep' auton kai elaben thn romfaian autou kai eqanatwsen auton kai afeilen thn kefalhn autou kai eidon oi allofuloi oti teqnhken o dunatoV autwn kai efugon (I Samuel 17, 51)
“A sua casa deve ser uma escada para o Céu”. São Padre Pio de Pietrelcina