Fondare 279 Risultati per: eidon

 • kai eidon palin en tw upnw mou kai wsper epta stacueV anebainon en puqmeni eni plhreiV kai kaloi (Gênesis 41, 22)
 • egeneto de en tw katakenoun autouV touV sakkouV autwn kai hn ekastou o desmoV tou arguriou en tw sakkw autwn kai eidon touV desmouV tou arguriou autwn autoi kai o pathr autwn kai efobhqhsan (Gênesis 42, 35)

 • kai exhlqen o eiV ap' emou kai eipate oti qhriobrwtoV gegonen kai ouk eidon auton eti kai nun (Gênesis 44, 28)

 • kai eidon oi katoikoi thV ghV canaan to penqoV en alwni atad kai eipan penqoV mega touto estin toiV aiguptioiV dia touto ekalesen to onoma autou penqoV aiguptou o estin peran tou iordanou (Gênesis 50, 11)

 • eipen de kurioV proV mwushn idwn eidon thn kakwsin tou laou mou tou en aiguptw kai thV kraughV autwn akhkoa apo twn ergodiwktwn oida gar thn odunhn autwn (Êxodo 3, 7)

 • kai eidon ton topon ou eisthkei ekei o qeoV tou israhl kai ta upo touV podaV autou wsei ergon plinqou sapfeirou kai wsper eidoV sterewmatoV tou ouranou th kaqariothti (Êxodo 24, 10)

 • kai eidon oi uioi israhl to proswpon mwush oti dedoxastai kai perieqhken mwushV kalumma epi to proswpon eautou ewV an eiselqh sullalein autw (Êxodo 34, 35)
 • kai exhnegken mwushV pasaV taV rabdouV apo proswpou kuriou proV pantaV uiouV israhl kai eidon kai elabon ekastoV thn rabdon autou (Números 17, 24)

 • kai kthnh plhqoV hn toiV uioiV roubhn kai toiV uioiV gad plhqoV sfodra kai eidon thn cwran iazhr kai thn cwran galaad kai hn o topoV topoV kthnesin (Números 32, 1)

 • eidon en th pronomh yilhn poikilhn kalhn kai diakosia didracma arguriou kai glwssan mian crushn penthkonta didracmwn kai enqumhqeiV autwn elabon kai idou auta egkekruptai en th gh en th skhnh mou kai to argurion kekruptai upokatw autwn (Josué 7, 21)

 • kai ihsouV kai paV israhl eidon oti elabon ta enedra thn polin kai oti anebh o kapnoV thV polewV eiV ton ouranon kai metabalomenoi epataxan touV andraV thV gai (Josué 8, 21)

 • kai eidon oi fulassonteV andra ekporeuomenon ek thV polewV kai elaban auton kai eipon autw deixon hmin thn eisodon thV polewV kai poihsomen meta sou eleoV (Juízes 1, 24)
“Seja paciente nas aflições que o Senhor lhe manda.” São Padre Pio de Pietrelcina