Fondare 10601 Risultati per: eiV

 • kai ta deka kerata a eideV deka basileiV eisin oitineV basileian oupw elabon all exousian wV basileiV mian wran lambanousin meta tou qhriou (Apocalipse 17, 12)

 • o gar qeoV edwken eiV taV kardiaV autwn poihsai thn gnwmhn autou kai poihsai mian gnwmhn kai dounai thn basileian autwn tw qhriw acri telesqh ta rhmata tou qeou (Apocalipse 17, 17)

 • oti ek tou oinou tou qumou thV porneiaV authV pepwken panta ta eqnh kai oi basileiV thV ghV met authV eporneusan kai oi emporoi thV ghV ek thV dunamewV tou strhnouV authV eplouthsan (Apocalipse 18, 3)

 • kai klausontai authn kai koyontai ep auth oi basileiV thV ghV oi met authV porneusanteV kai strhniasanteV otan blepwsin ton kapnon thV purwsewV authV (Apocalipse 18, 9)

 • kai oi emporoi thV ghV klaiousin kai penqousin ep auth oti ton gomon autwn oudeiV agorazei ouketi (Apocalipse 18, 11)

 • kai hren eiV aggeloV iscuroV liqon wV mulon megan kai ebalen eiV thn qalassan legwn outwV ormhmati blhqhsetai babulwn h megalh poliV kai ou mh eureqh eti (Apocalipse 18, 21)

 • oti alhqinai kai dikaiai ai kriseiV autou oti ekrinen thn pornhn thn megalhn htiV efqeiren thn ghn en th porneia authV kai exedikhsen to aima twn doulwn autou ek thV ceiroV authV (Apocalipse 19, 2)

 • kai deuteron eirhkan allhlouia kai o kapnoV authV anabainei eiV touV aiwnaV twn aiwnwn (Apocalipse 19, 3)

 • kai legei moi grayon makarioi oi eiV to deipnon tou gamou tou arniou keklhmenoi kai legei moi outoi oi logoi alhqinoi eisin tou qeou (Apocalipse 19, 9)

 • oi de ofqalmoi autou wV flox puroV kai epi thn kefalhn autou diadhmata polla ecwn onoma gegrammenon o oudeiV oiden ei mh autoV (Apocalipse 19, 12)

 • kai eidon ena aggelon estwta en tw hliw kai ekraxen fwnh megalh legwn pasin toiV orneoiV toiV petwmenoiV en mesouranhmati deute kai sunagesqe eiV to deipnon tou megalou qeou (Apocalipse 19, 17)

 • kai eidon to qhrion kai touV basileiV thV ghV kai ta strateumata autwn sunhgmena poihsai polemon meta tou kaqhmenou epi tou ippou kai meta tou strateumatoV autou (Apocalipse 19, 19)


“É sempre necessário ir para a frente, nunca para trás, na vida espiritual. O barco que pára em vez de ir adiante é empurrado para trás pelo vento.” São Padre Pio de Pietrelcina