Fondare 10601 Risultati per: eiV

 • kai o tritoV aggeloV execeen thn fialhn autou eiV touV potamouV kai eiV taV phgaV twn udatwn kai egeneto aima (Apocalipse 16, 4)

 • kai hkousa allou ek tou qusiasthriou legontoV nai kurie o qeoV o pantokratwr alhqinai kai dikaiai ai kriseiV sou (Apocalipse 16, 7)

 • eisin gar pneumata daimonwn poiounta shmeia ekporeuesqai epi touV basileiV thV ghV kai thV oikoumenhV olhV sunagagein autouV eiV polemon thV hmeraV ekeinhV thV megalhV tou qeou tou pantokratoroV (Apocalipse 16, 14)

 • kai sunhgagen autouV eiV ton topon ton kaloumenon ebraisti armageddwn (Apocalipse 16, 16)

 • kai o ebdomoV aggeloV execeen thn fialhn autou eiV ton aera kai exhlqen fwnh megalh apo tou naou tou ouranou apo tou qronou legousa gegonen (Apocalipse 16, 17)

 • kai egeneto h poliV h megalh eiV tria merh kai ai poleiV twn eqnwn epeson kai babulwn h megalh emnhsqh enwpion tou qeou dounai auth to pothrion tou oinou tou qumou thV orghV autou (Apocalipse 16, 19)

 • kai hlqen eiV ek twn epta aggelwn twn econtwn taV epta fialaV kai elalhsen met emou legwn moi deuro deixw soi to krima thV pornhV thV megalhV thV kaqhmenhV epi twn udatwn twn pollwn (Apocalipse 17, 1)

 • meq hV eporneusan oi basileiV thV ghV kai emequsqhsan ek tou oinou thV porneiaV authV oi katoikounteV thn ghn (Apocalipse 17, 2)

 • kai aphnegken me eiV erhmon en pneumati kai eidon gunaika kaqhmenhn epi qhrion kokkinon gemon onomatwn blasfhmiaV econ kefalaV epta kai kerata deka (Apocalipse 17, 3)

 • qhrion o eideV hn kai ouk estin kai mellei anabainein ek thV abussou kai eiV apwleian upagein kai qaumasontai oi katoikounteV epi thV ghV wn ou gegraptai ta onomata epi to biblion thV zwhV apo katabolhV kosmou bleponteV to qhrion o ti hn kai ouk estin kaiper estin (Apocalipse 17, 8)

 • kai basileiV epta eisin oi pente epesan kai o eiV estin o alloV oupw hlqen kai otan elqh oligon auton dei meinai (Apocalipse 17, 10)

 • kai to qhrion o hn kai ouk estin kai autoV ogdooV estin kai ek twn epta estin kai eiV apwleian upagei (Apocalipse 17, 11)


“Desapegue-se daquilo que não é de Deus e não leva a Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina