Fondare 190 Risultati per: ebasileusen

 • kai ebasileusen en edwm balak uioV tou bewr kai onoma th polei autou dennaba (Gênesis 36, 32)

 • apeqanen de balak kai ebasileusen ant' autou iwbab uioV zara ek bosorraV (Gênesis 36, 33)

 • apeqanen de iwbab kai ebasileusen ant' autou asom ek thV ghV qaimanwn (Gênesis 36, 34)

 • apeqanen de asom kai ebasileusen ant' autou adad uioV barad o ekkoyaV madiam en tw pediw mwab kai onoma th polei autou geqqaim (Gênesis 36, 35)

 • apeqanen de adad kai ebasileusen ant' autou samala ek masekkaV (Gênesis 36, 36)

 • apeqanen de samala kai ebasileusen ant' autou saoul ek rowbwq thV para potamon (Gênesis 36, 37)

 • apeqanen de saoul kai ebasileusen ant' autou balaennwn uioV acobwr (Gênesis 36, 38)

 • apeqanen de balaennwn uioV acobwr kai ebasileusen ant' autou arad uioV barad kai onoma th polei autou fogwr onoma de th gunaiki autou maitebehl qugathr matraiq uiou maizoob (Gênesis 36, 39)

 • pasaV taV poleiV shwn basilewV amorraiwn oV ebasileusen en esebwn ewV twn oriwn uiwn ammwn (Josué 13, 10)

 • pasan thn basileian wg en th basanitidi oV ebasileusen en astarwq kai en edrain outoV kateleifqh apo twn gigantwn kai epataxen auton mwushV kai exwleqreusen (Josué 13, 12)

 • kai apedoto autouV kurioV en ceiri iabin basilewV canaan oV ebasileusen en aswr kai o arcwn thV dunamewV autou sisara kai autoV katwkei en ariswq twn eqnwn (Juízes 4, 2)

 • kai ou proseqeto samouhl eti idein ton saoul ewV hmeraV qanatou autou oti epenqei samouhl epi saoul kai kurioV metemelhqh oti ebasileusen ton saoul epi israhl (I Samuel 15, 35)


“Deus quer que as suas misérias sejam o trono da Sua misericórdia.” São Padre Pio de Pietrelcina