Fondare 105 Risultati per: andri

 • kai eiden h gunh oti kalon to xulon eiV brwsin kai oti areston toiV ofqalmoiV idein kai wraion estin tou katanohsai kai labousa tou karpou autou efagen kai edwken kai tw andri authV met' authV kai efagon (Gênesis 3, 6)

 • kai labousa sara h gunh abram agar thn aiguptian thn eauthV paidiskhn meta deka eth tou oikhsai abram en gh canaan kai edwken authn abram tw andri authV autw gunaika (Gênesis 16, 3)

 • kai eishlqen o qeoV proV abimelec en upnw thn nukta kai eipen idou su apoqnhskeiV peri thV gunaikoV hV elabeV auth de estin sunwkhkuia andri (Gênesis 20, 3)

 • eipen de autw laban beltion dounai me authn soi h dounai me authn andri eterw oikhson met' emou (Gênesis 29, 19)

 • kai eipen leia edwken o qeoV ton misqon mou anq' ou edwka thn paidiskhn mou tw andri mou kai ekalesen to onoma autou issacar o estin misqoV (Gênesis 30, 18)

 • kai andri kai gunaiki ean genhtai en autoiV afh lepraV en th kefalh h en tw pwgwni (Levítico 13, 29)

 • kai andri h gunaiki ean genhtai en dermati thV sarkoV autou augasmata augazonta leukaqizonta (Levítico 13, 38)

 • lalhson toiV uioiV israhl kai ereiV autoiV andri andri w ean genhtai rusiV ek tou swmatoV autou h rusiV autou akaqartoV estin (Levítico 15, 2)

 • kai th aimorrooush en th afedrw authV kai o gonorruhV en th rusei autou tw arseni h th qhleia kai tw andri oV an koimhqh meta apokaqhmenhV (Levítico 15, 33)

 • kai ep' adelfh parqenw th eggizoush autw th mh ekdedomenh andri epi toutoiV mianqhsetai (Levítico 21, 3)

 • kai qugathr anqrwpou ierewV ean genhtai andri allogenei auth twn aparcwn twn agiwn ou fagetai (Levítico 22, 12)

 • ean de genomenh genhtai andri kai ai eucai authV ep' auth kata thn diastolhn twn ceilewn authV ouV wrisato kata thV yuchV authV (Números 30, 7)


“Se você tem dúvidas sobre a fé é exatamente porque tem fé!” São Padre Pio de Pietrelcina