Fondare 236 Risultati per: Iwshf

 • kai ekalesen to onoma autou iwshf legousa prosqetw o qeoV moi uion eteron (Gênesis 30, 24)

 • egeneto de wV eteken rachl ton iwshf eipen iakwb tw laban aposteilon me ina apelqw eiV ton topon mou kai eiV thn ghn mou (Gênesis 30, 25)

 • kai epoihsen taV duo paidiskaV kai touV uiouV autwn en prwtoiV kai leian kai ta paidia authV opisw kai rachl kai iwshf escatouV (Gênesis 33, 2)

 • kai proshggisen leia kai ta tekna authV kai prosekunhsan kai meta tauta proshggisen rachl kai iwshf kai prosekunhsan (Gênesis 33, 7)

 • uioi de rachl iwshf kai beniamin (Gênesis 35, 24)

 • autai de ai geneseiV iakwb iwshf deka epta etwn hn poimainwn meta twn adelfwn autou ta probata wn neoV meta twn uiwn ballaV kai meta twn uiwn zelfaV twn gunaikwn tou patroV autou kathnegken de iwshf yogon ponhron proV israhl ton patera autwn (Gênesis 37, 2)

 • iakwb de hgapa ton iwshf para pantaV touV uiouV autou oti uioV ghrouV hn autw epoihsen de autw citwna poikilon (Gênesis 37, 3)

 • enupniasqeiV de iwshf enupnion aphggeilen auto toiV adelfoiV autou (Gênesis 37, 5)

 • kai eipen israhl proV iwshf ouc oi adelfoi sou poimainousin en sucem deuro aposteilw se proV autouV eipen de autw idou egw (Gênesis 37, 13)

 • eipen de autw o anqrwpoV aphrkasin enteuqen hkousa gar autwn legontwn poreuqwmen eiV dwqaim kai eporeuqh iwshf katopisqen twn adelfwn autou kai euren autouV en dwqaim (Gênesis 37, 17)

 • egeneto de hnika hlqen iwshf proV touV adelfouV autou exedusan ton iwshf ton citwna ton poikilon ton peri auton (Gênesis 37, 23)

 • kai pareporeuonto oi anqrwpoi oi madihnaioi oi emporoi kai exeilkusan kai anebibasan ton iwshf ek tou lakkou kai apedonto ton iwshf toiV ismahlitaiV eikosi cruswn kai kathgagon ton iwshf eiV aigupton (Gênesis 37, 28)


“Deus nunca me recusou um pedido”. São Padre Pio de Pietrelcina