Fondare 3748 Risultati per: Ewv

 • eipen de ioudaV qamar th numfh autou kaqou chra en tw oikw tou patroV sou ewV megaV genhtai shlwm o uioV mou eipen gar mhpote apoqanh kai outoV wsper oi adelfoi autou apelqousa de qamar ekaqhto en tw oikw tou patroV authV (Gênesis 38, 11)

 • kai perielomenh ta imatia thV chreusewV af' eauthV periebaleto qeristron kai ekallwpisato kai ekaqisen proV taiV pulaiV ainan h estin en parodw qamna eiden gar oti megaV gegonen shlwm autoV de ouk edwken authn autw gunaika (Gênesis 38, 14)

 • o de eipen egw soi apostelw erifon aigwn ek twn probatwn h de eipen ean dwV arrabwna ewV tou aposteilai se (Gênesis 38, 17)

 • kai anastasa aphlqen kai perieilato to qeristron af' eauthV kai enedusato ta imatia thV chreusewV authV (Gênesis 38, 19)

 • kai katalimpanei ta imatia par' eauth ewV hlqen o kurioV eiV ton oikon autou (Gênesis 39, 16)

 • kai labwn o kurioV iwshf enebalen auton eiV to ocurwma eiV ton topon en w oi desmwtai tou basilewV katecontai ekei en tw ocurwmati (Gênesis 39, 20)

 • egeneto de meta ta rhmata tauta hmarten o arcioinocooV tou basilewV aiguptou kai o arcisitopoioV tw kuriw autwn basilei aiguptou (Gênesis 40, 1)

 • egeneto de en th hmera th trith hmera genesewV hn faraw kai epoiei poton pasi toiV paisin autou kai emnhsqh thV archV tou arcioinocoou kai thV archV tou arcisitopoiou en mesw twn paidwn autou (Gênesis 40, 20)

 • kai ekalesen faraw to onoma iwshf yonqomfanhc kai edwken autw thn asenneq qugatera petefrh ierewV hliou polewV autw gunaika (Gênesis 41, 45)

 • iwshf de hn etwn triakonta ote esth enantion faraw basilewV aiguptou exhlqen de iwshf ek proswpou faraw kai dihlqen pasan ghn aiguptou (Gênesis 41, 46)

 • kai sunhgagen panta ta brwmata twn epta etwn en oiV hn h euqhnia en gh aiguptou kai eqhken ta brwmata en taiV polesin brwmata twn pediwn thV polewV twn kuklw authV eqhken en auth (Gênesis 41, 48)

 • kai sunhgagen iwshf siton wsei thn ammon thV qalasshV polun sfodra ewV ouk hdunanto ariqmhsai ou gar hn ariqmoV (Gênesis 41, 49)


“Devo fazer somente a vontade de Deus e, se lhe agrado, o restante não conta.” São Padre Pio de Pietrelcina