Fondare 162 Risultati per: trideset

 • Dužina svake zavjese bila je trideset lakata, a širina èetiri lakta. Tih jedanaest zavjesa bilo je iste mjere. (Knjiga Izlaska 36, 15)

 • Sve zlato što je utrošeno u radove oko Svetišta - zlato posveæeno prinosom - iznosilo je: dvadeset i devet talenata i sedam stotina trideset šekela u hramskim šekelima. (Knjiga Izlaska 38, 24)

 • A ona neka ostane još trideset i tri dana da se oèisti od svoje krvi; ne smije dirati ništa posveæeno niti dolaziti u Svetište dok se ne navrši vrijeme njezina èišæenja. (Levitski zakonik 12, 4)

 • a žensku procijeni trideset šekela. (Levitski zakonik 27, 4)

 • Popisanih od Manašeova plemena bilo je trideset i dvije tisuæe i dvjesta. (Knjiga Brojeva 1, 35)

 • Popisanih od Benjaminova plemena bilo je trideset i pet tisuæa i èetiri stotine. (Knjiga Brojeva 1, 37)

 • Njegova vojska broji trideset i dvije tisuæe i dvjesta popisanih. (Knjiga Brojeva 2, 21)

 • Njegova vojska broji trideset i pet tisuæa i èetiri stotine popisanih. (Knjiga Brojeva 2, 23)

 • od trideset godina naviše, sve do pedeset godina - sve koji mogu uæi u red da vrše službe u Šatoru sastanka. (Knjiga Brojeva 4, 3)

 • "Popiši i Geršonove sinove po njihovim porodicama i njihovim rodovima, od trideset godina naviše, sve do pedesete godine; (Knjiga Brojeva 4, 22)

 • Popiši ih od trideset godina naviše, sve do pedeset godina, koji mogu uæi u red da vrše službu u Šatoru sastanka. (Knjiga Brojeva 4, 30)

 • sve koji mogu uæi u red da vrše službu u Šatoru sastanka, od trideset godina naviše, sve do pedeset godina. (Knjiga Brojeva 4, 35)


“Reze pelos infiéis, pelos fervorosos, pelo Papa e por todas as necessidades espirituais e temporais da Santa Igreja, nossa terna mãe. E faça uma oração especial por todos os que trabalham para a salvação das almas e para a glória do nosso Pai celeste.” São Padre Pio de Pietrelcina