Fondare 78 Risultati per: postao

 • Ada rodi Jabala, koji je postao praocem onih što pod šatorima žive sa stokom. (Knjiga Postanka 4, 20)

 • Od Kuša se rodio Nimrod, koji je postao prvi velmoža na zemlji. (Knjiga Postanka 10, 8)

 • Bog je bio s djeèakom te je rastao i odrastao. Živio je u pustinji te postao vješt u strijeljanju iz luka. (Knjiga Postanka 21, 20)

 • "Jahve je uvelike blagoslovio moga gospodara te je postao bogat. Nadavao mu je ovaca i goveda, srebra i zlata, sluga i sluškinja, deva i magaradi. (Knjiga Postanka 24, 35)

 • te je èovjek bivao sve bogatiji, dok nije postao vrlo bogat. (Knjiga Postanka 26, 13)

 • Onda Abimelek reèe Izaku: "Idi od nas jer si postao mnogo moæniji od nas!" (Knjiga Postanka 26, 16)

 • Sutra u ovo doba pustit æu tuèu tako strašnu kakve u Egiptu još nije bilo otkad je postao do sada. (Knjiga Izlaska 9, 18)

 • Kako je faraon postao tvrdokoran pa nas nije htio pustiti, Jahve je poubijao sve prvoroðence u zemlji egipatskoj: prvoroðence ljudi i prvine stoke. Eto zato Jahvi žrtvujem svaku mušku prvinu materinjega krila, a svakoga prvoroðenca od svojih sinova otkupljujem. (Knjiga Izlaska 13, 15)

 • Moja je snaga, moja pjesma - Jahve jer je mojim postao izbaviteljem. On je Bog moj, njega ja æu slaviti, on je Bog oca moga, njega æu velièati. (Knjiga Izlaska 15, 2)

 • Kad je Mojsije vidio kako je narod postao razuzdan - tÓa Aron ih je pustio da padnu u idolopoklonstvo meðu svojim neprijateljima - (Knjiga Izlaska 32, 25)

 • Ne lijegaj sa ženom bližnjega svoga; od nje bi postao neèist. (Levitski zakonik 18, 20)

 • Da nisi legao ni s jednom životinjom - od nje bi postao neèist. Žena ne smije stati pred životinju da se s njom pari. To bi bila krajnja opaèina. (Levitski zakonik 18, 23)


“O amor e o temor devem sempre andar juntos. O temor sem amor torna-se covardia. São Padre Pio de Pietrelcina