Fondare 262 Risultati per: k'o

  • "Jest, kako vi piste na svetoj mi gori, pit æe svi narodi bez oduška, pit æe i iskapiti - i bit æe k'o da ih nigda bilo nije. (Obadija 1, 16)

  • Kao trnovita šikara i kao pijanci na pijanki, k'o suha slama bit æe potpuno smlavljeni. (Nahum 1, 10)

  • Konji su mu brži od leoparda, hitriji od vukova uveèer; jahaèi mu poskakuju, stižu izdaleka, ustremljeni k'o orlovi da plijen proždru. (Habakuk 1, 8)

  • Svi æe doæi rad' grabeža, lica im žegu k'o istoèni vjetar, grabe roblje kao pijesak! (Habakuk 1, 9)

  • Tad se k'o vjetar okrenu i ode, zlikovac komu je snaga bog postala. (Habakuk 1, 11)

  • Postupaš s ljudima k'o s morskim ribama, k'o s gmazovima što nemaju gospodara! (Habakuk 1, 14)

  • Bogatstvo je odista podmuklo! Ohol je i ne može poèinuti tko ždrijelo razvaljuje k'o Podzemlje, tko je kao smrt nezasitan, tko sabire za se sve narode, tko kupi za se sva plemena! (Habakuk 2, 5)

  • Sjaj mu je k'o svjetlost, zrake sijevaju iz njegovih ruku, ondje mu se krije sila. (Habakuk 3, 4)

  • 'Ima li još koga meðu vama koji vidje ovaj Dom u njegovoj staroj slavi? A kakva ga sada vi vidite? Prema onome, nije li to k'o ništa u vašim oèima? (Hagaj 2, 3)

  • Moj je gnjev planuo na pastire, i ja æu kaznom pohodit jarce. Da, Jahve nad Vojskama pohodit æe stado svoje, dom Judin. I uèinit æe da budu k'o gizdav konj u boju: (Zaharija 10, 3)


Jesus lhe quer bem, da maneira que só Ele sabe amar.” São Padre Pio de Pietrelcina